Evropský sociální fond

Podpořeno z projektů

Podpořeno z projektů

Nadační fond IOCB Tech

Nadační fond IOCB Tech byl založen v roce 2022 společností IOCB Tech, která působí při Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a soustředí se na přenos poznatků základního výzkumu do praxe a využívání duševního vlastnictví k obchodním a průmyslovým účelům. Prostřednictvím nadačního fondu a dalších podpor společnost IOCB Tech systematicky vrací do vědy část svých zisků získaných z podílů na dojednaných licenčních smlouvách.

Fond financuje širokou paletu projektů. Zaměřuje se na pomoc konkrétním vědcům a projektům či na získávání zahraničních výzkumných pracovníků pro českou vědu. Podporuje studijní pobyty a výměnu zkušeností mezi vědci a studenty nebo podnětné projekty zaměřené na popularizaci vědy a jejího přínosu pro společnost.

V rámci partnerství s Akademií věd ČR fond finančně podporuje provoz 5 dětských skupin zřizovaných Střediskem společných činností AV ČR pro děti zaměstnanců ústavů Akademie věd ČR a zahraničních stážistů. V letech 2022–2025 na jejich provoz věnuje 22 milionů korun.

nf iocb tech_logo_rgb

Dětská skupina AV – Ohm

Středisku společných činností AV ČR, v. v. i. se podařilo získat finanční prostředky z Operačního programu Zaměstnanost (Reg. číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/18_133/0014641).
Název projektu je Dětská skupina AV – Ohm.

Získané finanční prostředky budou využity na chod Dětské skupiny AV ČR – Ohm, která se nachází na adrese Pod Vodárenskou věží 271/2, Praha 8.

Cílovou skupinou projektu jsou zejména mladí zaměstnanci ústavů AV ČR, kteří se snaží skloubit svůj pracovní/akademický život s rodinným životem a jejich děti.

Dětská skupina AV – Pluto

Středisku společných činností AV ČR, v. v. i. se podařilo získat finanční prostředky z Operačního programu Zaměstnanost (Reg. číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/18_133/0014593).
Název projektu je
Dětská skupina AV ČR – Pluto.

Získané finanční prostředky budou využity na chod Dětské skupiny AV ČR – Pluto, která se nachází na adrese Pod Vodárenskou věží 271/2, Praha 8.

Dětská skupina bude sloužit rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce.
Zařízení podpoří rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce.

Dětská skupina AV – Molekula

Středisku společných činností AV ČR, v. v. i. se podařilo získat finanční prostředky z Operačního programu Zaměstnanost (Reg. číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/ 18_133/0014592).
Název projektu je Dětská skupina AV – Molekula.

Získané finanční prostředky budou využity na chod Dětské skupiny AV ČR – Molekula, která se nachází na adrese Vídeňská 1 056, Praha 4.

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost, kdy příčinou problému je kromě jiného i nedostatečná nabídka služeb péče o dítě, příp. nedostatečná provozní doba zařízení či vysoká cena této služby.

Účelem tohoto zařízení je péče o děti pracovníků ústavů AV, jimž toto umožní včasný návrat z rodičovské dovolené, tak důležitý pro tyto odborníky, a sladění jejich rodinného a pracovního života.

Dětská skupina AV – Viola

Středisku společných činností AV ČR, v. v. i. se podařilo získat finanční prostředky z Operačního programu Zaměstnanost (Reg. číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/18_133/0014643).
Název projektu je
Dětská skupina AV – Viola.

Získané finanční prostředky budou využity na provoz Dětské skupiny AV ČR – Viola, která se nachází na adrese Národní 1 011/7, Praha 1.

Cílovou skupinou projektu jsou zejména mladí zaměstnanci ústavů AV ČR, kteří se snaží skloubit svůj pracovní/akademický život s rodinným životem a jejich děti.

 

Dětská skupina AV – Lvíček

Středisku společných činností AV ČR, v. v. i. se podařilo získat finanční prostředky z Operačního programu Zaměstnanost (Reg. číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/18_133/0014591).
Název projektu je
Dětská skupina AV ČR - Lvíček.

Získané finanční prostředky budou využity na provoz Dětské skupiny AV ČR – Lvíček, která se nachází na adrese Národní 1 011/7, Praha 1.

Dětská skupina bude sloužit rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce.
Zařízení podpoří rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce.

Rozšíření kapacity a transformace třídy Lvíček

Středisku společných činností AV ČR, v. v. i. se podařilo získat finanční prostředky na rozšíření předškolního zařízení se sídlem v budově „Viola“ z Operačního programu Praha – pól růstu ČR (Reg. číslo: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0001299).

Účelem poskytované finanční podpory je navýšení stávající kapacity zařízení z 10 na 16 dětí a současně transformace tohoto zařízení na dětskou skupinu, kdy bude zajištěna péče i o děti mladší 3 let. Z těchto důvodů bude provedena stavební rekonstrukce v objektu příjemce na Národní třídě a zajištěno vybavení dětské skupiny.

Účel tohoto zařízení zůstává nezměněn – zajištění péče o děti pracovníků ústavů Akademie věd, jimž toto umožní včasný návrat z rodičovské dovolené, který je velmi důležitý pro tyto odborníky, a sladění jejich rodinného a pracovního života.

Vznik nových tříd zařízení Mazánek

Středisku společných činností AV ČR, v. v. i. se podařilo získat finanční prostředky z Operačního programu Praha – pól růstu ČR (Reg. číslo: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0001302).

Účelem poskytované finanční podpory je vytvoření nových tříd zařízení péče o děti předškolního věku, kdy vzniknou 2 nové dětské skupiny (dále DS) - pro 10 dětí nad 3 roky a pro 6 dětí do 3 let. Bude provedena stavební rekonstrukce prostor v objektu Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i., na adrese Pod Vodárenskou věží 271/2, 182 00 Praha 8 (je zajištěn dlouhodobý pronájem) a pořízeno vybavení tříd DS.

Účelem tohoto zařízení je péče o děti pracovníků ústavů AV, jimž toto umožní včasný návrat z rodičovské dovolené, tak důležitý pro tyto odborníky, a sladění jejich rodinného a pracovního života.

Dětská skupina AV – Dioda

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., se podařilo získat finanční prostředky z Operačního programu Praha – pól růstu ČR (Reg. číslo: CZ.07.4.67/0.0/0.0/21_083/0002337).

Cílem projektu je vytvoření zařízení péče o děti předškolního věku, nové dětské skupiny Dioda. Její kapacita bude 12 dětí do 3 let. Bude provedena stavební rekonstrukce v objektu Ústavu informatiky AV ČR (kde je zajištěn dlouhodobý pronájem) nalézajícího se v areálu ústavů AV a pořízeno vybavení DS. Účelem tohoto zařízení je péče o děti pracovníků ústavů AV ČR, jímž toto umožní včasný návrat z rodičovské dovolené, důležitý pro tyto odborníky a sladění jejich rodinného a pracovního života.