Evropský sociální fond

Zápis

Zápis

Informace k zápisu

 • Dětské skupiny AV ČR jsou určeny rodičům a dětem zaměstnanců ústavů.
 • Dítě se do dětské skupiny přijímá na základě Žádosti o přijetí k docházce do dětské skupiny a rozhodnutí vedoucí Dětských skupin AV ČR
 • Děti jsou do dětské skupiny přijímány zpravidla na dobu běžného školního roku, tedy od září do srpna následujícího roku.
 • V případě volné kapacity, může být dítě přijato do dětské skupiny v průběhu roku, vždy s ohledem na skupinu a potřeby dítěte. 
 • Do dětské skupiny mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním nebo se nemohou očkování podrobit a mají potvrzení dětského lékaře, které přikládají ke smlouvě.
 • V červnu pořádáme v dětských skupinách Dny otevřených dveří.

Děti jsou k docházce přijímány podle následujících kritérii:

 • V případech, kdy počet podaných žádostí převýší kapacitu dětské skupiny, bude uplatňován princip přednostního umístnění dětí v následném pořadí:
  1. žádost o umístění dítěte, které nebylo přijato do mateřské školy v případě, že rodič doloží rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole;
  2. žádost o umístění dítěte mladší věkové kategorie (tj. od 18 měsíců  do 31. srpna po 3. narozeninách) s tím, že přednost mají starší děti před mladšími;
  3. žádost o umístění dítěte s vícedenní docházkou do dětské skupiny.
 • Děti nepřijaté do dětské skupiny se stávají náhradníky. Příslušným žádostem budou přidělena pořadová čísla. V případě uvolnění místa v dětské skupině je toto místo nabídnuto dalšímu dítěti v pořadí, avšak za předpokladu, že v průběhu nebyla podána taková žádost, kterou je nutno upřednostnit na základě kritérií stanovených výše.
 • Žádosti o přijetí k řádnému zápisu se přijímají elektronicky od 15. 5. 2024 na adrese: zapisDSAV@ssc.cas.cz, ukončení přijímání žádostí je 31. 5. 2024.
 • Rozhodnutí o přijetí bude vydáváno po 20. 6. 2024.
 • Po obdržení rozhodnutí o přijetí dítěte do DS je potřeba do 10ti pracovních dnů dodat vyplněný Evidenční list ve formátu Word, sken Potvrzení zdravotní způsobilostí a Potvrzení vazby na trh práce (potvrzuje mzdová účtárna rodiče pracujícího v AV ČR). Všechny dokumenty jsou na stránkách DS.
 • Během měsíce srpna je uzavírána smlouva na následující školní rok.