Evropský sociální fond

Plán výchovy a péče

Plán výchovy a péče

Dětské skupiny mají zákonnou povinnost zpracovat plán výchovy a péče o dítě (PVP).

Je to dokument, který má za cíl pomoci plánovat konkrétní aktivity s dětmi tak, aby vedly k rozvoji jejich schopností, k budování kulturních a hygienických návyků, a aby se zaměřovaly na formování osobnosti dítěte a jeho fyzický a psychický vývoj. V rámci standardů kvality je třeba, aby zohledňoval věkové složení dětí, individuální potřeby každého dítěte vzhledem k jeho zdravotnímu a psychickému stavu, nastavoval vhodné psychosomatické podmínky výchovné péče a byl založen na výchovných hodnotách a přístupech umožňujících dětem dosáhnout plného potenciálu, zejména kognitivní, sociální, emocionální, fyzické a jazykové schopnosti a dovednosti.

Dětská skupina má být místem, kde se děti rozvíjí a získávají nové poznatky a dovednosti. PVP je nástrojem, který umožní efektivně strukturovat práci s dětmi.

Každý plán je také podkladem pro evaluaci, nastavuje cíle, jejichž dosahování se pak hodnotí.